U slučaju da imate bilo kakvu reklamaciju na proizvod ili našu uslugu, molimo vas da nas kontaktirate. Budite sigurni da smo spremni i sposobni da rešimo svaku nastalu situaciju.

Uslovi i postupak reklamacije utvrđeni su u skladu sa Zakonom o trgovini i Zakonom o zaštiti potrošača.

Prilikom reklamacije kupac je u obavezi:

 • da reklamaciju prijavi putem telefona +381 21 6614711 (radnim danima 10:00 – 16:00h)​ ili da reklamirani proizvod pošalje poštom (na adresu SB web-shopa, Batinska 2, 21000 Novi Sad) u adekvatnoj ambalaži (ukoliko je moguće u originalnoj) sa pratećom dokumentacijom,
 • da podnese na uvid original računa o kupovini,
 • da podnese na uvid original garantnog lista
 • da iznese precizan opis neispravnosti proizvoda.

SB web-shop je u obavezi da potrošača obavesti o odluci donetoj po reklamaciji u roku od osam (8) dana od dana prijema reklamacije i da osnovan zahtev iz reklamacije ispuni u daljem roku od petnaest (15) dana.

Ako je reklamacija osnovana, zbog nedostatka na proizvodu, potrošač ima pravo na:

 • otklanjanje nedostatka na proizvodu
 • zamenu kupljenog proizvoda za nov proizvod, odnosno proizvod odgovarajuće marke (modela, tipa)
 • povraćaj iznosa plaćenog za taj proizvod u visini cene tog proizvoda na dan vraćanja

Ukoliko ovlašćeni servis nije u mogućnosti da otkloni nedostatak, odnosno kvar na reklamiranom proizvodu, isti izdaje potvrdu o tome, što kupcu daje pravo na:

 • zamenu kupljenog proizvoda za nov proizvod, odnosno proizvod odgovarajuće marke (modela, tipa)
 • povraćaj iznosa plaćenog za taj proizvod u visini maloprodajne cene tog proizvoda na dan vraćanja.

Potrošač nema prava iz prethodnog stava ako je nedostatak na robi nastao njegovom krivicom, odnosno neadekvatnom upotrebom proizvoda.

Potrošač ima pravo reklamacije na kupljeni proizvod, za koji se izdaje garantni list, zbog nedostataka koji su nastali u roku naznačenom na garanciji, od dana kupovine.
Potrošač ima pravo reklamacije na kupljeni proizvod, za koji se ne izdaje garantni list, zbog nedostataka koji su nastali u roku od šest meseci, od dana kupovine.

POVRAĆAJ KUPLJENE ROBE ZBOG NESAOBRAZNOSTI

Troškove vraćanja robe u slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti snosi trgovac.

PRAVO NA ODUSTAJANJE

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon), obaveštavamo vas da imate pravo da, bez navođenja razloga, odustanete od ugovora u roku od 14 dana od dana kada vam je roba isporučena.

Odustankom od ugovora oslobađate se svih obaveza osim obaveze plaćanja troškova vezanih za slanje robe koja se vraća usled odustanka od ugovora. Vaša Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada ste nam je poslali.

U slučaju odustanka od ugovora, procedura je sledeća:

 • Na našu e-mail adresu prodaja@studioberar.com možete dostaviti vašu Izjavu o odustanku od ugovora. U tom smislu, pozivamo vas da popunite i pošaljete obrazac izjave, koji sadrži vašu Izjavu o odustanku od ugovora.
 • Nakon što primimo vaš e-mail sa Izjavom o odustanku od ugovora, prosledićemo vam Dokumenta za povraćaj robe, takođe na vaš e-mail, što će ujedno predstavljati i potvrdu o prijemu Vaše Izjave o odustanku od ugovora.
 • Dostavljena dokumenta je potrebno da odštampate, popunite, obavezno potpišete (potpišete i pečatirate ukoliko ste pravno lice) i zajedno sa robom, pošaljete na adresu koja je jasno naznačena u kontakt podacima SB Shop-a..
 • Paket koji sadrži robu za povraćaj po osnovu prava na odustajanje je potrebno čvrsto upakovati i oblepiti samolepljivom trakom.
 • Proizvodi koji se vraćaju usled odustanka od ugovora moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i zapakovani u originalnu ambalažu.

Kao kupac ne snosite troškove koji nastaju odustankom od ugovora, osim troškova poštarine koji proisteknu po osnovi slanja robe na našu adresu.

Sa naše strane se obavezujemo da ćemo, odmah po prijemu robe koja se vraća po osnovu odustanka od ugovora ili po prijemu dokaza da ste nam robu poslali, izvršiti povraćaj sredstava koja su uplaćena za vraćenu robu po osnovi odustanka od ugovora.

Da bi vam izvršili povraćaj sredstava, neophodno je da roba za koju se vrši povraćaj sredstava, kao i popunjena i potpisana Dokumenta za povraćaj robe, budu dostavljena na adresu koja je jasno naznačena u kontakt podacima SB Shop-a

Za ispravnost podataka unetih u Dokumenta za povraćaj robe, garantujete svojim potpisom, odn. potpisom i pečatom ukoliko ste pravno lice.